Algemene Voorwaarden
Laatst bijgewerkt op 16 Februari 2024
Adres: Meulmansweg 35 3441 AT Woerden
KvK: 70248338
BTW nummer: NL858213291B01
Email adres: info@MacDirect.nl
Domeinnaam: www.macdirect.nl

Algemene voorwaarden MacDirect

 1. DEFINITIES

* Consument: natuurlijk persoon die producten en/of diensten van MacDirect koopt voor privégebruik.
Niet-consument: rechtspersoon of natuurlijk persoon die geen consument is.
Koper: ieder natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten koopt van MacDirect.
Producten: goederen tot koop waarvan de koper zich tegenover MacDirect verbindt, zoals apparatuur, software en/of supplies.
Diensten: de door of namens MacDirect al dan niet met betrekking tot producten, te verlenen service en ondersteuning, waaronder installaties, trainingen, educatie en onderhoud.
Software: computerprogrammatuur.
Occasions: tweedehands producten.

 1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (online)aanbiedingen, (online)offertes en (online)overeenkomsten tot verkoop van producten en/of diensten door MacDirect aan kopers. Indien een bepaling van deze voorwaarden alleen geldt voor consumenten of alleen voor niet- consumenten dan wordt dat vermeld.

2.2 Iedere afwijking of wijziging van de algemene voorwaarden vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van MacDirect Een eventuele afwijking heeft slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst, zodat hierop geen beroep kan worden gedaan in andere overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle (online)aanbiedingen, (online)offertes en (online)overeenkomsten tot verkoop van producten en/of diensten door MacDirect aan koper ongeacht enige andersluidende bepaling in kopers algemene (verkoop)voorwaarden of door koper aangebrachte wijziging(en) op factuur of orderbevestigingsformulier. Deze algemene voorwaarden sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.4 MacDirect behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.

2.5 In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 1. AANBIEDINGEN, ORDERS EN AFLEVERINGEN

3.1 Alle door MacDirect gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven (hierna te noemen: aanbiedingen), in welke vorm dan ook zijn geheel vrijblijvend en tussentijds uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de in de aanbieding vermelde termijn. Indien een dergelijke termijn ontbreekt geldt een aanbieding gedurende tien dagen van offertedatum.

3.2 Voor niet-consumenten zijn de door MacDirect genoemde (leverings)termijnen indicatief. Opgegeven (leverings)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient MacDirect in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden.

3.3 Bij consumenten zal levering op afgesproken data plaatsvinden. Bij niet tijdige levering dient MacDirect in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden. Consumenten zijn tot het moment van levering gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien levering niet binnen dertig kalenderdagen na de overeengekomen leveringsdatum heeft plaatsgevonden.

3.4 Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.

3.5 Indien MacDirect door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is MacDirect gerechtigd de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van MacDirect op betaling door de koper van de reeds door MacDirect verrichte leveranties of prestaties, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal MacDirect alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Van overmacht aan de zijde van MacDirect is sprake, indien MacDirect verhinderd wordt aan haar verplichtingen of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedssfeer van MacDirect, waaronder begrepen het niet voldoen door leveranciers van MacDirect aan hun verplichtingen, werkstakingen, brand en het weigeren of intrekken van benodigde vergunningen of licenties. In geval van overmacht is MacDirect op grond van artikel 6:78 BW slechts aansprakelijk voor de schade van de koper indien en voor zover zij in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben, tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.

3.6 Iedere bestelling van producten en/of diensten wordt aangemerkt als een aanbod van de koper om de producten en/of diensten met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te kopen. MacDirect aanvaardt het aanbod onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat zij de bestelling bevestigt. MacDirect is vrij om – binnen haar normale bedrijfsuitoefening – orders te accepteren of te weigeren.

3.7 De door MacDirect gehanteerde lijsten, technische specificaties, maten en dergelijke, zijn door MacDirect en/of haar leveranciers naar beste kunnen opgesteld, doch zijn slechts benaderingen en schattingen en geven als zodanig geen enkele garantie. Afwijkingen geven aan koper geen recht, aflevering en/of betaling van producten uit te stellen of te weigeren, noch recht op vergoeding.

3.8 Het risico voor verlies van of schade aan de goederen gekocht door koper van MacDirect gaat over op koper op het moment van aflevering. Aflevering vindt plaats op de wijze en de plaats zoals bepaald in het orderbevestigingsformulier of zoals voorgesteld door koper en schriftelijk bevestigd door MacDirect. Indien geen plaats van aflevering is vastgesteld in het orderbevestigingsformulier en niet anderszins is overeengekomen, zal het adres Meulmansweg 35 (3441 AT) te Woerden de plaats van aflevering zijn.

 1. KOOPPRIJS EN BETALINGEN

4.1 De overeengekomen prijs zal als volgt worden bepaald:

 1. Indien de order door MacDirect is geaccepteerd via haar orderbevestigingsformulier of via een schrijven waarin een prijs is vermeld: de prijs blijkend uit zo’n orderbevestigingsformulier of uit zodanig schrijven;
 2. indien de order door MacDirect op andere wijze dan als bedoeld in sub a is geaccepteerd: de voorgestelde detailhandelsprijs, zoals bepaald in de van toepassing zijnde prijslijsten van onder meer Apple en overige leveranciers van MacDirect, die van kracht zijn op de datum van de order.

4.2 Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is MacDirect gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft niet-consumenten niet het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij; de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

4.3 De prijs is exclusief transport- en transportverzekeringskosten voor vervoer van producten naar een plaats van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. MacDirect is geheel vrij in de keuze van transport. MacDirect is gerechtigd orders in gedeelten af te leveren en afzonderlijk te factureren.

4.4 De koopprijs is, indien niet anders is overeengekomen, in euro’s, door de koper verschuldigd op het moment van aflevering. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. MacDirect is gerechtigd naar eigen keuze eerdere betaling te eisen van de gehele of gedeeltelijke koopprijs, zoals volledige betaling op het moment dat de order wordt geplaatst.

4.5 In het geval dat koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is MacDirect gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de desbetreffende koopovereenkomst ontbonden te achten, of levering te staken onder voorbehoud van haar recht op schadevergoeding.

4.6 In het geval een consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is MacDirect, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening. In het geval een niet-consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de niet-consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is MacDirect, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.

4.7 Indien MacDirect na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen is de koper buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 150,–. Levering van producten en/of diensten kan tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort.

4.8 Niet-consumenten hebben zonder schriftelijke toestemming van MacDirect niet het recht op verrekening of opschorting.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1 De eigendom van alle door MacDirect aan koper geleverde producten blijft bij MacDirect, zolang koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens MacDirect heeft voldaan en gaat pas dan over op koper, wanneer koper al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens MacDirect is nagekomen.

5.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de koper is overgegaan mag deze de producten niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van MacDirect te bewaren. Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is MacDirect zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te halen. Koper dient MacDirect tot het terughalen in de gelegenheid te stellen.

 1. AANVAARDING EN BEDENKTIJD BIJ KOOP OP AFSTAND

6.1 De koper, dan wel een in zijn opdracht handelende derde dient de door MacDirect geleverde producten terstond na aflevering nauwkeurig te controleren.

6.2 Alle klachten verband houdende met non-conformiteit van of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene moeten door niet-consumenten op de desbetreffende transportdocumenten worden aangegeven en schriftelijk gemeld worden aan MacDirect binnen zeven dagen vanaf datum van aflevering. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.

6.3 Consumenten dienen MacDirect binnen bekwame tijd na de ontdekking op de hoogte te stellen van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.

6.4 Op voorwaarde dat de koper heeft voldaan aan hiervoor genoemde voorwaarden en genoegzaam is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft MacDirect de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten te vervangen door nieuwe producten, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Indien dit voor MacDirect redelijkerwijs niet mogelijk is, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden is MacDirect met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten. Deze bepaling laat de rechten van consumenten met betrekking tot gebreken aan producten onverlet.

6.5 In het geval van “koop op afstand”, te weten; de overeenkomst met een consument waarbij, door MacDirect, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals verkoop via uitsluitend het internet), geldt voor consumenten het volgende: consumenten mogen de koop van producten en/of diensten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst van een product ontbinden. MacDirect mag een schriftelijke bevestiging vragen. Voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, voor verkoop ongeschikt zijn geworden of anders zijn gebruikt, is ontbinding niet mogelijk. De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het product en voor de daaraan verbonden kosten. De eventueel door de consument betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van een product worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht. De details en nadere informatie met betrekking tot het recht van ontbinding gedurende de bedenktijd zijn beschreven in de bijlage: “consumenten en koop op afstand”, welke bijlage is bijgevoegd.

6.6  U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@macdirect.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 1. GARANTIES

7.1 Behoudens de hierna opgenomen uitzonderingen garandeert MacDirect dat de door haar geleverde producten gedurende zes maanden na aflevering voldoen aan de daarvoor geldende en door de leveranciers of licentiegevers afgegeven specificaties. Indien het product binnen deze garantietermijn een gebrek vertoond, zal MacDirect of haar leverancier of de licentiegever het product binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of naar haar keus vervangen, mits het product aan MacDirect is terugbezorgd en vervoerskosten zijn vooruitbetaald (met naam, adres, telefoonnummer van de koper, omschrijving van het probleem en bewijs van datum van aankoop gehecht aan het product). Door leveranciers of licentiegevers aan MacDirect gegeven garanties voor producten zullen steeds aan kopers worden overgedragen. Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van consumenten niet aan.

7.2 Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan MacDirect is toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging, blootstelling aan water, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en service of aanpassing door een voor het betreffende product niet-geautoriseerd service centre.

7.3 Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen (drums, toners en inkten e.d.) geeft MacDirect garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

7.4 Occasions worden door MacDirect aan koper verkocht in de feitelijke staat van aflevering. Voor door MacDirect geleverde occasions, garandeert MacDirect niet, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, de kwaliteit, verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig bepaald doel, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Ten aanzien van occasions met een verkoopprijs van EUR 150,- of meer garandeert MacDirect dat deze vrij zijn van gebreken gedurende drie maanden na aflevering. Indien het product binnen deze garantietermijn een gebrek vertoond, zal MacDirect het product indien redelijkerwijs mogelijk binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen, of naar haar keus terugnemen en de koopprijs aan koper restitueren, mits het product aan MacDirect is terugbezorgd en vervoerskosten zijn vooruitbetaald (met naam, adres, telefoonnummer van de koper, omschrijving van het probleem en bewijs van datum van aankoop gehecht aan het product). De aansprakelijkheid van MacDirect is beperkt tot de nakoming van deze garantieverplichtingen.

 1. DIENSTEN

8.1 Indien MacDirect diensten verricht is in aanvulling op de overige bepalingen dit artikel van toepassing. In geval van onderlinge tegenstrijdigheid prevaleren de overige bepalingen.

8.2 MacDirect spant zich er voor in, in haar aanbiedingen tot het verrichten van diensten een zo goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden te geven. MacDirect behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan. Zolang een aanbieding niet door koper aanvaard is, behoudt MacDirect zich het recht voor om haar capaciteit elders in te zetten.

8.3 Indien naar het oordeel van MacDirect derden bij de opdracht moeten worden ingeschakeld, is de koper gehouden om hieraan zijn medewerking te verlenen.

8.4 MacDirect spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. MacDirect is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren.

8.5 De koper dient MacDirect op redelijke wijze te accommoderen, informatie te verschaffen en medewerking te verlenen opdat MacDirect de diensten kan verlenen.

8.6 De koper is verantwoordelijk voor het maken van volledige en actuele kopieën van zijn computerprogramma’s en gegevens en het veiligstellen van vertrouwelijke gegevens en/of informatie, voordat MacDirect de diensten uitvoert.

8.7 MacDirect zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren.

8.8 Indien de koper al dan niet op basis van garantie MacDirect opdracht heeft gegeven tot reparatie van een product en het product wordt niet binnen drie maanden nadat het product gereed is, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag afgehaald door de koper, dan wordt de koper geacht afstand te hebben gedaan van het ter reparatie ingeleverde product ten behoeve van MacDirect. De koper zal alsdan MacDirect vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak. De koper blijft ook na afstand te hebben gedaan van het product de onderzoek- en/of reparatiekosten verschuldigd.

8.9 Indien er sprake is van meerwerk is MacDirect gerechtigd om dit bij de koper in rekening te brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door MacDirect aan koper schriftelijk worden medegedeeld. De koper wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de koper schriftelijk bezwaar maakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door MacDirect.

8.10 Voor zover de dienstverlening bestaat uit het verzorgen van educatie c.q. training is MacDirect gerechtigd om voor de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling te verlangen. Bij annulering van deelname aan educatie c.q. training binnen vijf dagen voor aanvang is de koper de deelnemingskosten volledig verschuldigd. In het geval het aantal aanmeldingen daartoe aanleiding geeft is MacDirect gerechtigd om de educatie c.q. training te annuleren. MacDirect is niet aansprakelijk voor de schade die direct dan wel indirect uit deze annulering zal ontstaan.

 1. VRIJWARINGEN

9.1 De koper vrijwaart MacDirect voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de tussen MacDirect en de koper gesloten overeenkomst worden gebruikt.

9.2 Indien de koper aan leverancier informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

10.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde c.q. geleverde softwareproducten of andere producten – waaronder ook analyses, ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten – berusten uitsluitend bij MacDirect en/of haar leveranciers en/of de licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

10.2 Het is koper niet toegestaan deze producten te kopiëren, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Met betrekking tot door MacDirect vervaardigde handleidingen is het verboden deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te fotokopiëren, te vertalen of samen te vatten, of op andere wijze in het verkeer te brengen, zonder schriftelijke toestemming van MacDirect.

10.3 De koper heeft het recht een reservekopie van de software aan te houden, waaronder tevens dient te worden verstaan te maken. Onder reservekopie wordt in deze voorwaarden verstaan een stoffelijk voorwerp waarop de software is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het originele exemplaar.

10.4 MacDirect behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 MacDirect is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. De wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag van de door koper aan MacDirect voor het product of de dienst betaalde prijs. Indien enig opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten door MacDirect of haar leidinggevenden leidt tot dood of lichamelijk letsel, dan is haar aansprakelijkheid daarvoor niet beperkt.

11.2 MacDirect aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens koper voor; schade door een gebrek of tekortkoming aan producten die door MacDirect binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld; indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gederfde omzet en winst; schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van MacDirect op te volgen; schade die is veroorzaakt doordat MacDirect gebruik heeft gemaakt van door de koper gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de koper; schade die wordt veroorzaakt doordat de koper heeft nagelaten volledige en actuele kopieën te bewaren van zijn computerprogramma’s en gegevens; en schade die wordt veroorzaakt doordat de koper heeft nagelaten vertrouwelijke gegevens en/of informatie veilig te stellen.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Ten aanzien van geschillen is de rechter in Utrecht bevoegd. Ten aanzien van geschillen tussen een consument en MacDirect is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de consument mede bevoegd.

 1. DIVERSEN

13.1 Deze algemene voorwaarden zijn 02-01-2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koop Handel te Utrecht onder nummer 70248338
en zijn tevens in te zien op www.MacDirect.nl.

13.2 De contractdatum is bepalend voor de op het contract van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

 1. KLACHTENPROCEDURE

Heb je een klacht over een product of over onze dienstverlening dan betreuren wij dat ten zeerste. We zullen alles in het werk stellen om uw klacht netjes op te lossen.

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@macdirect.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.